All posts by admin

17พ.ย./22

กิจกรรม“อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านแปกแซม ต.เปียงหลวงเพื่อบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยการจัดหน่วยบริการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

17พ.ย./22

เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ประโยขน์จากแผนที่เกษตร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)            

04พ.ย./22

#ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน KUBOTA FARM FEST 2022

ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

#เกษตรกรผู้สนใจ

สามารถแสกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ติดต่อ คุณเพรียมขวัญ หนูศรีวงศ์ 082-6951516