All posts by admin

04ส.ค./22

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล ปี 2565 ณ หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ และหมู่ที่ 4 บ้านเมืองแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

03ส.ค./22

ลงพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ณ หมู่ที่ 2 บ้านกองลม และหมู่ที่ 10 บ้านกองลมใหม่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

27ก.ค./22

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล ปี 2565 หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุ และหมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

20ก.ค./22

ลงพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล ปี 2565 ณ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ และบ้านห้วยลึก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

18ก.ค./22

เข้าร่วมกิจกรรม การจัดอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2565