Monthly Archives: กรกฎาคม 2022

27ก.ค./22

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล ปี 2565 หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุ และหมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

20ก.ค./22

ลงพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล ปี 2565 ณ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ และบ้านห้วยลึก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

18ก.ค./22

เข้าร่วมกิจกรรม การจัดอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2565