1.โครงการหลวงดอยแปกแซม

โครงการหลวงดอยแปกแซม หรือ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ เยี่ยมทรงราษฎรเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และทอดพระเนตรสวนมันอะลู ซึ่งอยู่ห่างากบ้านแปกแซมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ทรงพบว่าพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยหกหลวง ห้วยนายาวและห้วยนาอ่อน ซึ่งไหลลงสู่น้ำแม่แตง พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทำไร่มันอะลู ไร่เผือกและสวนลิ้นจี่ มีแนวโน้มจะถูกแผ้วถางมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเพิ่มของจำนวนประชากรในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ ได้แก่บ้านแปกแซม บ้านหินแตว บ้านหลักแต่ง และบ้านเปียงหลวง นอกจากนี้หมู่บ้านดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ชายแดน ล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาของยาเสพติดและผลกระทบจากการจัดระเบียบชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายถอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อเป็นแหล่งน้ำลำธารแก่ราษฎรได้ใช้อุปโภค/บริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตรต่อไป

โดยสรุปประเด็นสำคัญ

 • พัฒนาด้านการเกษตร โดยมีสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ราษฎรที่มาทำงานในสถานี ฯ เมื่อมีความรู้แล้วขยายผลเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านโดยเน้นให้ราษฎรนำไปปฎิบัติในพื้นที่ทำกินของตนเอง
 • พัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค/บริโภค และการเกษตร

ลักษณะภูมิประเทศ

 • เป็นพื้นที่เขาสูงลาดชัน มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยหกหลวง ห้วยนาอ่อน และห้วยนายาว

ลักษณะภูมิอากาศ

 • ฤดูหนาว เดือน ธันวาคม ถึง มกราคม อากาศจะหนาวจัด ส่วนฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน อากาศจะร้อนจัด และฤดูฝน ฝนตกชุกและจะตกหนัก

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อสถานีสาธิตฯบ้านแปกแซม

 • สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ตั้งอยู่ที่พิกัด MB 6582 หมู่ที่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,300 เมตร อยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 700 เมตร เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว และภายหลังได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์(พม่า)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหลังแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ติดต่อโครงการหลวงดอยแปกแซม
โทร. 097-9549893 นายโยธิน จันทวี
หัวหน้าประสานงานโครงการสถานีสาธิตฯบ้านแปกแซม

2.วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์ ณ บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจดีย์ที่เป็นพุทธสถานสำคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายว่า “เจดีย์ชนะมาร” สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของอำเภอเวียงแหง

ต่อมา พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธานกองทัพสหปฏิวัติฉาน ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา เริ่มทำพิธีบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 พ.ศ. 2511 มีนายจั่นต่า(เมืองปั่น) เป็นหัวหน้าช่าง การก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดงานฉลองสมโภช เมื่อวันเพ็ญเดือน 8 พ.ศ. 2512

ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ได้นำทำพิธีทำการบูรณะ ครั้งที่ 2 โดยขยายต่อเติมทับองค์เจดีย์เก่า มีนายจเรธี (ปางก้ำก่อ) เป็นหัวหน้าช่าง การบูรณะเสร็จสิ้น และจัดงานฉลองสมโภช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ. 2521

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 พระอาจารย์ปรีชา ปญญาสาโร รก.เจ้าอาวาส วัดฟ้าเวียงอินทร์ ได้นำคณะศรัทธา เริ่มการบูรณะพระธาตุ เป็นครั้งที่ 3 โดยมี พล.ท. ยอดศึก (ประธานสภากอบกู้รัฐฉาน) พร้อมด้วย พ.อ. อ๋อนตืน (จายต่าอู Freedom’s Way Band) – คุณนวลคำ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพใหญ่ นำผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำการบูรณะ มีนายคำป่าง สาระวิน เป็นหัวหน้าช่างด้านศิลปะกรรม การบูรณะ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและ จัดงานฉลองสมโภชถวายเป็นพุทธสถานสำคัญ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 พ.ศ. 2556ใกล้กับองค์เจดีย์ชนะมาร ก็ได้มีการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้ที่มาได้สักการะอีกด้วย

3.จุดชมวิว ซี หลง ซัง

จุดชมวิว ซี หลง ซัง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “หุบเขามังกรตะวันตก” ตั้งอยู่ใน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงานอีกที่หนึ่งของอำเภอเวียงแหง เมื่อมองจากยอดดอย ซี หลง ซัง ฝั่งตรงข้ามกันจะเห็นโครงการหลวงบ้านแปกแซม และวิวหมู่บ้าน เป็นสง่าอยู่เบื้องหน้า เหมือนภาพวาดที่เหมือนมีใครมาปั้นแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ที่แปลกตาของการชมดอกพญาเสือโครงในมุมที่ ไม่เหมือนใคร สามารถมายืนอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้ทะเลหมอก และนอกจากนี้จุดชมวิวแห่งนี้ยังมีศาลเจ้าจีนไว้สำหรับสักการะขอพรให้กับทุกท่านที่มาเยอมชมสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีดอกนางพญาเสือโคร่งที่พร้อมจะผลิบานเต็มที่ ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมอีกด้วย เป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างไปเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถชมทะเลหมอกในยามเช้าเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา ในเวลากลางคืนก็สามารถชมดาวเต็มท้องฟ้าได้อย่างสวยงาม

ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ท่านอาจจะได้ชมความงดงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่พร้อมจะผลิบานเต็มที่ในช่วงนี้ และที่ ซี หลง ซัง แห่งนี้ ยังเป็นพื้นที่ ที่มีลานกว้าง เหมาะสำหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถชมทะเลหมอกในยามเช้าเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา ในเวลากลางคืนก็สามารถชมดาวเต็มท้องฟ้าได้อย่างสวยงามอีกด้วย.

การเดินทางนั้น สามารถเดินทางไปได้โดยไปทางโรงเรียนจีน หรือบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเอิ่งจ๋ง จะมีทางแยกขึ้นไปบนดอยสูง ถนนจะเป็นคอนกรีต ผู้ที่ไม่ชำนาญทางกรุณาขับขึ้นอย่างระมัดระวัง

4.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 เป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกอำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตกจดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่จะดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ในเขตพื้นที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กปร. ฯลฯ และมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ และขอให้กรมประมงประสานงานกับกรมชลประทาน ในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับปลาสเตอเจียนที่เพาะขยายพันธุ์ในปี 2549 ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับบ่อเลี้ยงปลาสเตอเจียนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ด้วย

ลักษณะภูมิประเทศ

 • ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการฯ โดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบตามหุบเขา สองฝั่งของลำน้ำ จุดสูงสุดอยู่ที่ดอยหลวง มีความสูง 1,944 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจุดต่ำสุดอยู่ที่บ้านห้วยหก มีความสูง 720 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่ประมาณ 17.6 %

ลักษณะภูมิอากาศ

 • สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของโครงการมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 9.30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 24.50 องศาเซลเซียส สถิติปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรในเขตอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สถานี 07702 ระหว่างปี พ.ศ. 2532 – ปี พ.ศ. 2542 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,070.90 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 107.70 วัน อัตราการระเหยเฉลี่ย 153.93 มิลลิเมตร

สถานที่พัก

 • สามารถนำเต็นท์ไปกางที่ลานกางเต็นท์ภายในโครงการได้ และมีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวสามารถไปติดต่อเช่าห้องพักได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
 • โทรศัพท์. 053-216203 , 087-979-0595